طراحی سایت

صباهلدینگ

هلدینگ توسعه صبا
تولیدکننده قالب های صنعتی، ماشین های قالی بافی، چله پیچی، آهار و تکمیل فرش و تولید فرش ماشینی و ارائه خدمات تکمیل فرش ماشینی به تولید کنندگان فرش ماشینی.

زمان تولید:1399

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.