طراحی سایت

رصـد کشـاورزی

مجلس شورای اسالمی ایران
سامانه ای در راستای مردمی سازی بیشتر کمیسیون که موجب می شود مردم اطالعات میدانی حوزه کشاورزی را به دست نمایندگان برسانند و این نظرات روی میز کمیسیون کشاورزی برای تصمیم گیری بهتر قرار بگیرد.

زمان تولید:1399

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.