طراحی سایت
سایتی برای ارائه شفاف، کم هزینه و خالقانه ی گزارش عملکرد دکتر سید جواد ساداتی نژاد نماینده محترم مردم شریف کاشان و آران وبیدگل در دهمین دوره مجلسشورایاسالمی.

زمان تولید:1398

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.