طراحی سایت
مرکز تعالی تشکیالت و نظارت راهبردی
بستری برای انعکاس تحرکات اندیشه ورزانه فعالان جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی در زمینه جبهه سازی و تعالی تشکیالت انقالبی.

زمان تولید:1399

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.