سایت انتخاباتی
ستاد رسانه
اگر می خواهید در انتخابات سال جاری قدرت سیاسی خود را با یک قالب سایت انتخاباتی قدرتمند و کامل به نمایش بگذارید، برای انتخابات پیش رو کمپین تبلیغاتی خود را با قالب انتخاباتی شورا کاندید استارت بزنید.

زمان تولید:1398

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.